home
나만의 알림

수강대상

자주 쓰는 단어를 모아 회화의 기본인 어휘를 튼튼하게 만들어 줍니다.

강의특징

문장을 만드는 법을 알아야 단어가 외워진다는 당연한 논리! 자주 쓰는 단어를 모아 회화의 기본인 어휘를 튼튼하게 만들어 줍니다.

강의구성(총 500강)

1 [오리지널] 말하다1
2 [오리지널] 말하다2
3 [오리지널] 말하다3
4 [오리지널] 말하다4
5 [오리지널] 주다1
6 [오리지널] 주다2
7 [오리지널] 주다3
8 [오리지널] 살다
9 [오리지널] 알다
10 [오리지널] 만들다
11 [오리지널] 제조하다
12 [오리지널] 통하다
13 [오리지널] 듣다1
14 [오리지널] 듣다2
15 [오리지널] 들다
16 [오리지널] 버리다
17 [오리지널] 놓다
18 [오리지널] 들어가다
19 [오리지널] 나타나다
20 [오리지널] 찾다1
21 [오리지널] 찾다2
22 [오리지널] 찾다3
23 [오리지널] 찾다4
24 [오리지널] 찾다5
25 [오리지널] 앉다
26 [오리지널] 나가다1
27 [오리지널] 나가다2
28 [오리지널] 사다
29 [오리지널] 사다2
30 [오리지널] 읽다
31 [오리지널] 소리내어 읽다
32 [오리지널] 일어나다1
33 [오리지널] 일어나다2
34 [오리지널] 느끼다
35 [오리지널] 부르다
36 [오리지널] 사용하다
37 [오리지널] 보내다
38 [오리지널] 타다1
39 [오리지널] 타다2
40 [오리지널] 묻다1
41 [오리지널] 묻다2
42 [오리지널] 열다
43 [오리지널] 잠깐만
44 [오리지널] 고마워하다
45 [오리지널] 떨어뜨리다
46 [오리지널] 내려 주다
47 [오리지널] 떨어지다1
48 [오리지널] 떨어지다2
49 [오리지널] 태우다1
50 [오리지널] 태우다2
51 [오리지널] 튀어나오다
52 [오리지널] 해내다
53 [오리지널] 자다
54 [오리지널] 꿀잠자다
55 [오리지널] 5시간동안 자다
56 [오리지널] 문제가 있어
57 [오리지널] 말하기 불편해
58 [오리지널] 서두르다
59 [오리지널] 50프로 할인 해 줄게요.
60 [오리지널] 이거 상했어.
61 [오리지널] 이거 잘라내
62 [오리지널] 이거 떼어내줘
63 [오리지널] 지워지다
64 [오리지널] 조립하다
65 [오리지널] 떨어져나오다
66 [오리지널] 무너지다
67 [오리지널] 분리하다
68 [오리지널] 구별하다
69 [오리지널] 알아채다
70 [오리지널] 입다, 벗다
71 [오리지널] 키워 주세요
72 [오리지널] 줄여 주세요
73 [오리지널] 느슨하게 해 주세요
74 [오리지널] 꽉 조여 주세요
75 [오리지널] 늦춰주다
76 [오리지널] 앞당기다
77 [오리지널] 복잡하게 하다
78 [오리지널] ~까지 갈 수 있어
79 [오리지널] 돌아오다
80 [오리지널] 너무 신나!
81 [오리지널] 기뻐!
82 [오리지널] 진이 다 빠져.
83 [오리지널] 컨디션 좋아!
84 [오리지널] 우울해.
85 [오리지널] 긴장돼.
86 [오리지널] 그럴 기분 아니야.
87 [오리지널] 몸이 안 좋아.
88 [오리지널] 실망하다
89 [오리지널] 섭섭하다
90 [오리지널] 속상하다
91 [오리지널] 답답하다 (가슴이)
92 [오리지널] 답답하다 (성격이)
93 [오리지널] 답답하다 (공간이)
94 [오리지널] 진지하다
95 [오리지널] 헷갈리다
96 [오리지널] 억울하다
97 [오리지널] 불공평하다
98 [오리지널] 실망시키다
99 [오리지널] 안심되다
100 [오리지널] 걸리적거리다
101 [오리지널] 걱정시키다
102 [오리지널] 혼나다
103 [오리지널] 꾸중하다
104 [오리지널] 때리다
105 [오리지널] 벌주다
106 [오리지널] 궁금하다
107 [오리지널] 망했다
108 [오리지널] 사과하다
109 [오리지널] 내 잘못이야.
110 [오리지널] 언제든지
111 [오리지널] 신경쓰지 마.
112 [오리지널] 속상하게 하다
113 [오리지널] 그런 의도가 아니었어.
114 [오리지널] 겸손하다
115 [오리지널] 겸손한
116 [오리지널] 잘난 척 하다
117 [오리지널] 1. 잘난 척 하다 2. 잘난척쟁이
118 [오리지널] 거만하다
119 [오리지널] 검소하다
120 [오리지널] 쪼잔하다
121 [오리지널] 주장이 세다
122 [오리지널] 사람들 얘기를 잘 듣다
123 [오리지널] 융통성 있다
124 [오리지널] 활발하다
125 [오리지널] 조용하다
126 [오리지널] 말이 많다
127 [오리지널] 무례한
128 [오리지널] 예의바른
129 [오리지널] 교활한
130 [오리지널] 정직한
131 [오리지널] 못된
132 [오리지널] 그는 성격이 있어.
133 [오리지널] 겁쟁이
134 [오리지널] 용감한
135 [오리지널] 배짱
136 [오리지널] 직감
137 [오리지널] 친절한
138 [오리지널] 이기적인
139 [오리지널] 사려깊은
140 [오리지널] 배려하는
141 [오리지널] 다정한
142 [오리지널] 사이좋게 지내다
143 [오리지널] 친구들과 잘 어울리다
144 [오리지널] 건망증이 있다
145 [오리지널] 소심하다, 부끄럼을 많이 탄다
146 [오리지널] 유머러스한
147 [오리지널] 지루한
148 [오리지널] 얌전한
149 [오리지널] 말 안듣다
150 [오리지널] 반항적인
151 [오리지널] 버릇없는
152 [오리지널] 심술이 난
153 [오리지널] 남자다운
154 [오리지널] 뚱뚱한
155 [오리지널] 탄탄한
156 [오리지널] 마른
157 [오리지널] 피부가 까맣다
158 [오리지널] 태닝하다
159 [오리지널] 머리를 기르다
160 [오리지널] 잘생긴
161 [오리지널] 수업이 있다
162 [오리지널] 수업을 듣다
163 [오리지널] 학기
164 [오리지널] 과제
165 [오리지널] 출석하다
166 [오리지널] 제출하다
167 [오리지널] ~까지인
168 [오리지널] 시험봤다
169 [오리지널] 내 말 따라해 봐.
170 [오리지널] 수업에 가지 않다
171 [오리지널] 받아적다
172 [오리지널] 필기하다
173 [오리지널] 베끼다
174 [오리지널] 너 펜 더 있어?
175 [오리지널] 빌리다
176 [오리지널] 발표하다
177 [오리지널] 면담하다
178 [오리지널] 70점 맞았어
179 [오리지널] 나 이거 맞았어.
180 [오리지널] 나 이거 틀렸어.
181 [오리지널] 설명하다
182 [오리지널] 신청하다
183 [오리지널] 읽어보다
184 [오리지널] 정확하다
185 [오리지널] 명확하다
186 [오리지널] 깊이가 있다
187 [오리지널] 졸업하다
188 [오리지널] 부정행위를 하다
189 [오리지널] 방과후에 남게 하기 / 퇴학 당하다
190 [오리지널] 자퇴하다
191 [오리지널] 전공하다
192 [오리지널] 교시
193 [오리지널] 휴학하다
194 [오리지널] 장학금을 받다
195 [오리지널] 입사하다
196 [오리지널] 취직하다
197 [오리지널] 퇴사하다
198 [오리지널] 면접을 보다
199 [오리지널] 해고되다
200 [오리지널] 쫓아내다
201 [오리지널] 하루 쉬다
202 [오리지널] 출근하다
203 [오리지널] 퇴근하다
204 [오리지널] 일이 끝나다
205 [오리지널] 회의하다
206 [오리지널] 발표하다 / 보고하다
207 [오리지널] 제출하다
208 [오리지널] 자료 / 서류
209 [오리지널] 승진하다
210 [오리지널] 분석하다
211 [오리지널] (문제를) 정의하다
212 [오리지널] 해결책을 내다
213 [오리지널] 협상하다
214 [오리지널] 계약하다
215 [오리지널] 허락을 받다
216 [오리지널] 면담하다
217 [오리지널] 답변하다
218 [오리지널] 대기시키다 / 중지시키다
219 [오리지널] 다시 시작하다
220 [오리지널] 제안받다
221 [오리지널] 허락을 구하다
222 [오리지널] 야근하다
223 [오리지널] 밤 근무 / 야간 근무
224 [오리지널] 은퇴하다
225 [오리지널] 직장 동료
226 [오리지널] 팀장
227 [오리지널] 이면지
228 [오리지널] 운동하다
229 [오리지널] 요가를 하다
230 [오리지널] 필라테스를 하다
231 [오리지널] 구부리다
232 [오리지널] 뻗다
233 [오리지널] 스트레칭을 하다
234 [오리지널] 땀을 흘리다
235 [오리지널] 살을 빼다
236 [오리지널] 살이 찌다
237 [오리지널] 수영하러 가다
238 [오리지널] 산책하다
239 [오리지널] 등산하다
240 [오리지널] 전화하다
241 [오리지널] 전화가 오다
242 [오리지널] 통화중이다
243 [오리지널] 전화를 끊다
244 [오리지널] 전화를 받다
245 [오리지널] 문자를 보내다
246 [오리지널] 읽다, 살펴보다, 검토하다
247 [오리지널] 이메일을 확인하다
248 [오리지널] 회원가입하다
249 [오리지널] 와이파이에 연결하다
250 [오리지널] 댓글달다
251 [오리지널] 저장 / 삭제하다
252 [오리지널] 복사 / 붙여넣기하다
253 [오리지널] 화면을 올리다 / 내리다
254 [오리지널] 빈칸에 작성하다
255 [오리지널] 누르다
256 [오리지널] 친구 추가하다
257 [오리지널] 나 페북 안 해.
258 [오리지널] 차단하다
259 [오리지널] 게시하다
260 [오리지널] 조회수가 나왔다
261 [오리지널] 입소문이 나다
262 [오리지널] 구경하다
263 [오리지널] ~있어요?
264 [오리지널] 입어보다
265 [오리지널] 피팅룸이 어디있나요?
266 [오리지널] 이거 사려구요.
267 [오리지널] 딱 맞는
268 [오리지널] 이거 줄이에요?
269 [오리지널] 먼저하세요.
270 [오리지널] 포장하다
271 [오리지널] 돈 어디서 내요?
272 [오리지널] 환불받다
273 [오리지널] 다른 사이즈
274 [오리지널] 교환하다
275 [오리지널] 구매하다
276 [오리지널] 공짜로
277 [오리지널] 다른 것
278 [오리지널] 새 것
279 [오리지널] 이것 중에 몇 개
280 [오리지널] 이것 중에 대부분
281 [오리지널] 저것 중에 몇 개 / 대부분
282 [오리지널] 추천하다
283 [오리지널] 찾다
284 [오리지널] 기다리다
285 [오리지널] 계산하다
286 [오리지널] 주문하다
287 [오리지널] 구매하다
288 [오리지널] 팔다
289 [오리지널] 1+1
290 [오리지널] 다 팔리다
291 [오리지널] 잔돈
292 [오리지널] 영수증
293 [오리지널] 커피 주문법
294 [오리지널] 세트로 하다
295 [오리지널] 비슷해 보인다
296 [오리지널] 똑같아 보인다
297 [오리지널] 결혼하다
298 [오리지널] 첫눈에 반하다
299 [오리지널] 작업걸다
300 [오리지널] 데이트 신청하다
301 [오리지널] 데이트하다
302 [오리지널] 사귀다
303 [오리지널] 헤어지다
304 [오리지널] 차다
305 [오리지널] 바람 피우다
306 [오리지널] 이혼하다
307 [오리지널] 싸우다
308 [오리지널] 화해하다
309 [오리지널] 잊다
310 [오리지널] 궁합이 잘 맞다
311 [오리지널] 사랑에 빠지다
312 [오리지널] 감기에 걸렸다
313 [오리지널] 코가 막히다
314 [오리지널] 콧물이 나다
315 [오리지널] 병원에 가다
316 [오리지널] 치과 가다
317 [오리지널] 팔 부러졌어.
318 [오리지널] 접지르다
319 [오리지널] 멍이 들다
320 [오리지널] 상처나다
321 [오리지널] 여드름 나다
322 [오리지널] 뾰루지 나다
323 [오리지널] 아파!
324 [오리지널] 진찰을 받다
325 [오리지널] 진료를 예약하다
326 [오리지널] 수술을 받다
327 [오리지널] 아프다
328 [오리지널] 약을 복용하다
329 [오리지널] 진통제 / 항생제
330 [오리지널] 주사를 맞다
331 [오리지널] 처방전
332 [오리지널] 동네 병원
333 [오리지널] 약국
334 [오리지널] 부작용
335 [오리지널] 증상
336 [오리지널] 입금
337 [오리지널] 계좌를 개설하다
338 [오리지널] 대출하다
339 [오리지널] 주택 담보 대출
340 [오리지널] 이자율
341 [오리지널] 체크 카드 (직불 카드)
342 [오리지널] 비밀번호/인증번호
343 [오리지널] 자릿수
344 [오리지널] 잔고
345 [오리지널] 서류
346 [오리지널] 작성하다
347 [오리지널] 송금하다
348 [오리지널] 수수료
349 [오리지널] 지점
350 [오리지널] 타다
351 [오리지널] 올라타다
352 [오리지널] 뒤에 타다
353 [오리지널] 앞에 타다
354 [오리지널] 뒤에 싣다
355 [오리지널] 차를 세우다
356 [오리지널] 시동 걸다
357 [오리지널] 시동 끄다
358 [오리지널] 주유하다
359 [오리지널] 내려 주세요
360 [오리지널] ~로 데려가 주세요
361 [오리지널] 차선을 바꾸다
362 [오리지널] 신호등
363 [오리지널] 횡단보도
364 [오리지널] 간판
365 [오리지널] 내리다
366 [오리지널] 차가 막혔다
367 [오리지널] 차막히다
368 [오리지널] 지름길
369 [오리지널] 주차공간
370 [오리지널] 청소기를 돌리다
371 [오리지널] 대걸레로 바닥을 닦다
372 [오리지널] 쓸다
373 [오리지널] 문지르다
374 [오리지널] 닦아내다
375 [오리지널] 청소하다
376 [오리지널] 솔질하다
377 [오리지널] 쌓다
378 [오리지널] 악취가 나다
379 [오리지널] 난장판을 만들다
380 [오리지널] 이불을 개다
381 [오리지널] 먼지가 많아.
382 [오리지널] 쓰레기
383 [오리지널] 쓰레기를 줍다
384 [오리지널] 재활용하다
385 [오리지널] 얼룩
386 [오리지널] 세제
387 [오리지널] 곰팡이
388 [오리지널] 정리하다
389 [오리지널] 엉망진창이다
390 [오리지널] 빨래하다
391 [오리지널] 설거지하다
392 [오리지널] 저녁 사 줄게
393 [오리지널] 내가 낼게.
394 [오리지널] 영화 보여줄게
395 [오리지널] 바람쐬러 가다
396 [오리지널] 맹세하다
397 [오리지널] 욕하다
398 [오리지널] 비웃다
399 [오리지널] 괴롭히다, 왕따시키다
400 [오리지널] 얕보다
401 [오리지널] 귀찮게하다
402 [오리지널] 말썽피우다
403 [오리지널] 바보같이 굴지 마.
404 [오리지널] 조롱하다
405 [오리지널] 무시하다
406 [오리지널] 참다
407 [오리지널] 탓하다
408 [오리지널] 변명하다
409 [오리지널] 네 잘못이야.
410 [오리지널] 큰 타격을 받은
411 [오리지널] 공격하다
412 [오리지널] 장난치지 마.
413 [오리지널] 얇게 썰다
414 [오리지널] 깍둑 썰다
415 [오리지널] 펴바르다
416 [오리지널] 넣다
417 [오리지널] 양념하다
418 [오리지널] 반으로 자르다
419 [오리지널] 한 입 먹다
420 [오리지널] 한 모금 마시다
421 [오리지널] 담그다
422 [오리지널] 재우다
423 [오리지널] 발효시키다
424 [오리지널] 시원하게 보관하다
425 [오리지널] 밖에 보관하다
426 [오리지널] 뿌리다
427 [오리지널] 한 꼬집
428 [오리지널] 껍질을 벗기다
429 [오리지널] 가스레인지
430 [오리지널] 식혀 주세요.
431 [오리지널] 전자레인지에 돌리다
432 [오리지널] 데우다
433 [오리지널] 물을 따르다
434 [오리지널] 물 좀 버려 주세요
435 [오리지널] 좀 남겨 주세요
436 [오리지널] 물을 가득 채워 주세요
437 [오리지널] 물을 빼내다.
438 [오리지널] 끓이다
439 [오리지널] 많이 드세요
440 [오리지널] 맛있게 먹겠습니다.
441 [오리지널] 컵이 쓰러지다
442 [오리지널] 물이 쏟아지다
443 [오리지널] 지우다
444 [오리지널] 안 지워지다
445 [오리지널] 빠졌어
446 [오리지널] 빨대를 꽂다
447 [오리지널] 묽은
448 [오리지널] 걸쭉한
449 [오리지널] 싱거운
450 [오리지널] 맛있어요.
451 [오리지널] 바나나 맛이 나.
452 [오리지널] 아삭아삭해.
453 [오리지널] 맛이 개운해.
454 [오리지널] 향이 강해.
455 [오리지널] 이거 좀 짜다.
456 [오리지널] 너무 달아.
457 [오리지널] 기름져.
458 [오리지널] 이거 식었어.
459 [오리지널] 맛이 역해.
460 [오리지널] ~ 맛이 나.
461 [오리지널] 이게 더 맛있어.
462 [오리지널] 맛이 별로야.
463 [오리지널] 그냥 그랬어.
464 [오리지널] 처음 먹어보는 거야.
465 [오리지널] ~에 알레르기가 있어.
466 [오리지널] 양이 너무 많아.
467 [오리지널] 씹다
468 [오리지널] 삼키다
469 [오리지널] ~와 같이 드세요
470 [오리지널] 많이
471 [오리지널] 조금
472 [오리지널] 항상
473 [오리지널] 가끔
474 [오리지널] 주로
475 [오리지널] 아마도
476 [오리지널] 확실히
477 [오리지널] 분명히
478 [오리지널] 확실히
479 [오리지널] 십중팔구
480 [오리지널] 거의 ~하지 않는
481 [오리지널] 최근에
482 [오리지널] 방금
483 [오리지널] 현재
484 [오리지널] 즉시
485 [오리지널] 다행히, 운좋게
486 [오리지널] 사실상
487 [오리지널] 결국
488 [오리지널] 처음에는
489 [오리지널] 처음으로
490 [오리지널] 오랫동안
491 [오리지널] 짧게
492 [오리지널] 꽤 긴 시간동안
493 [오리지널] 한번에
494 [오리지널] 사실은
495 [오리지널] 정확히
496 [오리지널] 확실히
497 [오리지널] 꾸준히
498 [오리지널] 끊임없이
499 [오리지널] 특히
500 [오리지널] 보통은

강사소개

강사이미지

강사

학력 및 약력

 • &#8729; S&#7889;ng &#7903; Vi&#7879;t Nam h&#417;n 13 n&#259;m v&#224; h&#7885;c to&#224;n b&#7897;<br> ch&#432;&#417;ng tr&#236;nh gi&#7843;ng d&#7841;y &#7903; tr&#432;&#7901;ng Vi&#7879;t Nam
 • <br>
 • &#8729; T&#7889;t nghi&#7879;m tr&#432;&#7901;ng đ&#7841;i h&#7885;c qu&#7889;c gia<br> H&#224; N&#7897;i &#8211; khoa qu&#7843;n tr&#7883; kinh doanh
 • &#8729; Gi&#7843;ng vi&#234;n đ&#7841;i di&#7879;n c&#7911;a ‘L&#7899;p h&#7885;c ti&#7871;ng H&#224;n
 • b&#7857;ng ti&#7871;ng Vi&#7879;t Siwonschool'
 • <br>
 • &#8729; Phi&#234;n d&#7883;ch vi&#234;n chuy&#234;n cho cu&#7897;c h&#7885;p c&#7911;a
 • b&#7897; giao th&#244;ng Vi&#7879;t Nam, T&#7893;ng c&#7909;c du l&#7883;ch H&#224;n Qu&#7889;c
 • v&#224; c&#225;c c&#417;quan c&#244;ng quy&#7873;n H&#224;n Qu&#7889;c v&#224; Vi&#7879;t Nam
 • <br>
 • &#8729; Phi&#234;n d&#7883;ch vi&#234;n chuy&#234;n cho c&#225;c doanh nghi&#7879;p
 • SAMSUNG DISPLAY, HYUNDAI, LG, v.v..

주요저서

베스트 수강후기(2 개)

[] 40대 직딩 아줌마. 그러나 ...

2019년 10월의 마지막주. 또다시 연말이고,  그렇게 시간은 흘러간다고 생각하니 서글프더라고요. 나이가 들어가면서 현실에 눈이 떠지고 나보다는 가족을 생각하고 아이의 미래가 내 꿈이려니 생각하고 지낸것 같았습니다.   초등 3학년 아들의 성적에 좋았다 슬펐다 하기도 하고. 직딩엄마라서 늘 바쁘고 지쳐있고.  성장하고 있는 내가 아닌 버티고 있는 나의 모습에 늘 고민하지만 딱히 취미생활을 가질 수도, 그렇다고 도전을 하기도 두려웠죠.   그래서 선택한게 시원스쿨입니다. 그전에 그림이며 음악이며 여러 취미들을 생각해보고 도전해 보았지만 시간 맞춰 학원가기도 힘들었고 그러다 보면 포기 되었어요.   일단 시원스쿨은 시간과 장소에 상관없이 할 수 있다.  하는 만큼 효과가 보인다. 재미있다.   그래서 그냥 계속 보고 듣게 된다.     11월 1일 부터 시작해서 하루도 빠짐 없이 듣고 있습니다. 수강 후기를 이렇게 올리는 이유는 처음 시원스쿨 강의를 듣고 계획잡을때 어떻게 해야 하는 생각하며 나름 3일 정도는 이래 저래 시간표만 짜봤기에 저의 방법이 도움이 되거나 아니면 저의 방법을 보며 수정해서 계획 잡아보시라고 부끄럽지만 올려봅니다.   저는 끝장팩을 신청해서 듣고 있습니다. 내가 선택한 과정이 무엇인지 사이트 들어가서 다 살펴보세요. 어마무시한 강의들이 담겨있습니다.   뷔페가면 그냥 한번 쉭~  둘러보면서 내가 좋아하는 음식. 꼭 먹어야하는 음식.   순서에 맞게 동선을 짜보는 거지요. ^^   그리고 공부할 수 있는 시간을 챙겨봅니다. 아침 출근때 운전시간 30분 저녁 퇴근때 운전시간 30분. 아이 재워놓고 1시간. 이렇게 기본 2시간은 확보 되더라구요.   맛보기로 이강의 저강의 다 찔러가며 들어보았습니다. 제가 꼭 들어야하는 강의는 영단어 탈출기.   왕초보1.2.3탄. 이더라구요. 아침 출근길에 휴대폰으로 영단어 탈출기를 틀어놓으면 1~2분사이에 하나의 단어를 알려줍니다. 그 단어의 발음으로 시작해서 어떻게 쓰이는지? 예를 들면 fall  떨어지다. 라는 단어를 설명하며 예문들을 들려줘요.   그럼 아침 출근길에 큰소리로 따라하며 공부합니다. 화면을 보지 않고 운전을 하며 귀로 듣고 말하지요. 퇴근길에 아침에 들었던것 부터 듣기도 하고 그 뒤 이어가기 해서 듣기도 하고요.   집에가서 아이 재워놓고 본격 공부입니다. 컴텨로 켜서 영단어 공부를 속도 1.2배로 듣습니다. 아침에  들었기 때문에 1.2 해도 잘 들립니다. 그러다 메모할거 있으면 멈춤 해놓고 영단어 책에 적습니다.   그리고 왕초보 영어탈출을 공부합니다. 1.2.3탄이 있지요.  1탄11월에 마쳤고 2탄 열공중입니다. 매일 1단원 또는 2단원 정도 보고 있고,  주말에는 1.2배속으로 확 돌려가며 복습합니다.   내 강의실에 들어가면 코스들이 나와요. 초스피드코스  차근차근 코스,  끝장내기 코스,  중급자 스페셜 코스.   저는 끝장내기 코스로 하고 있습니다.      대충 하다 몇년후 또하고 그러고 싶지 않아서 천천히 끝장을 내보려 합니다.   아이 재워놓고 11시 부터 컴텨앞에 앉아서 책을 펴서 공부를 하지요. 그리고 저는 끝장팩 구입이라 맥스, 스토리북, 리얼트레이닝, 여행영어 등 다양한 컨텐츠를 들을 수 있기에 여행영어를 하루에 1개씩 듣고 있고, 맥스는 입문과 초급을 같이 들어요.   엄마가 책을 끼고 공부하는 모습을 자주 보여주니 초3아들도 옆에서 따라하고요. 아침 출근길에 아이학교 내려주고 갑니다.  자연스럽게 영단어 같이 듣습니다.   바라는게 있다면 노력하게 되고 노력을 하면 결과는 나옵니다. 그런데 그 바람이 즐거운 일이고 하는 과정마저 즐겁다면 못할게 없지요. 영어를 배우는 목적이 선생님에게 혼나지 않기 위함이 아닌 즐거운 여행이기에 상상만 해도 즐겁습니다.   남편의 직업상 1년에 1회 이상은 해외에 나가는 편입니다. 가서 단어만으로 연결하여 다행인건지 아님 그나라 사람들이 친절했던건지. 미국에서 남편 출근한 시간에 아이만데리고 렌트카 운전해 가며 관광도 하고 단어만으로도 대화하고,.,.. 지금 영어을 차근 차근 배우고 있다보니 그때의 내모습이 참.... 부끄럽네요.   늘~ 주변에 이야기 했듯 40대가 찌그러질 나이가 아닌 아직은 인생전반전을 뛸나이라 생각하기에... 오늘도 즐거운 공부.   즐공 해보려 합니다.   시원스쿨 흥해라~      나의 영어도 흥해라~~, 2019-12-05 | 178기 이영순

[] 영어가 안되면 시원스쿨~~

안녕하세요 ^^ 4월말부터 6개월 과정을 신청하고 듣고있는 4살아이를 둔 아기엄마입니다. 지금껏 영어 공부하고 영어를 잘하고 싶고 외국인과 자연스러운 대화도 하고싶은 꿈을 가지고 살아왔습니다. 어느날 어린이집에서 영어교재를 들고오는데 아이가 읽어달라고 하는것이였습니다. ㅠㅡㅠ 기본적이고 쉬운거였지만 앞으로 일어날 일들을 생각하니 걱정이 눈앞을 가리더라구요 ㅠㅠㅠ 어디서 부터 시작해야되는건지 ㅠㅠㅠ 영포자로 살아왔는데 이런 고민을 주변 지인분들한테 하니 그분들이 단번에 하시는 말씀이 영어가안되면 시원스쿨 ~~ 씨엠송을 부르시더라고요 ㅋㅋㅋㅋㅋ 그자리에서 바로 인강등록하고 일단 6개월만 시작해보자하고 한달째 듣고있습니다. 제 인생에서 시원스쿨 인강을 듣기전과 들은 후로 많은 변화가 일어난거 같습니다. 몇십년 동안 했던 영어공부가 입밖으로 영어문장이 안나왔는데 딱 한달만에 제 입에서 영어문장을 말하고 있는거 아니겠습니까 ㅋㅋㅋㅋㅋ   인강 하나가 20-30분 짜린데  30분도 안되는 시간에 제가영어 문장을 말하고 있고 응용해서 다른문장들도 말하고 있다는 사실이 너무 놀랍고 뿌듯했습니다.  비록 지금 인강을 들은지 1개월밖에 안되었지만 앞으로 5개월뒤에 제모습을 생각하니 너무 흐뭇하고 기분이 좋습니다.^^ 지금이라도 시원스쿨을 만나게 되어서 너무좋고 아이에게도 부끄럽지 않는 엄마가 되고싶네요 ^^ 혼자영어공부할려면 작심삼일일꺼같아서 시원스쿨 추천해주신분과 같이 스터디를 만들어  일주일에 몇강까지듣고 공부했는지 체크하고 서로 기억에 남는 문장들을  이야기하고 영어를 재미있게 배우니 더좋은거 같습니다.^^ 마지막 부탁이있다면??? 왕초보탈출1탄 2탄 강의 내용을 책으로 만들어주셨음 합니다. ^^ 홈페이지에 한글파일자료는 올려져있는데 이시원쌤얼굴 대문짝만하게 표지있는 책을 소장하고싶네요 ^^ 영어가 안되면 시원스쿨 ~~~~~ 6개월과정이 끝나도 계속 수강할꺼같습니다 .^^ 강추강추입니다 ^^ 2019-05-30 | 172기 이나경
수강후기 더 보기

관련 교재는 교재 상품 영역에서도 별도 구매 가능합니다.

59,000
삭제
결제금액 25,000원 이상시 배송비 무료
닫기
총 금액 59,000

정답 및 해설

닫기
 • 01.아래 문장을 영어로 바꿔보세요
  나는 커피를 마셔
  • (1) I drank coffee
  • (2) I drinks coffee
  • (3) Coffee drink
  • (4) I drink coffee
  정답
  X
  해설
  영어 문장의 기본 구조는 '누가+어쩐다+무엇을'입니다.
  '나는 커피를 마신다'에서 '누가'에 해당하는 주체는 I (나는)이고,
  '어쩐다'에 해당하는 동사는 drink 입니다.
 • 01.아래 문장을 영어로 바꿔보세요
  나는 커피를 마셔
  • (1) I drank coffee
  • (2) I drinks coffee
  • (3) Coffee drink
  • (4) I drink coffee
  정답
  X
  해설
  영어 문장의 기본 구조는 '누가+어쩐다+무엇을'입니다.
  '나는 커피를 마신다'에서 '누가'에 해당하는 주체는 I (나는)이고,
  '어쩐다'에 해당하는 동사는 drink 입니다.
회원님께만 보이는 인공지능 패키지 특가 할인혜택! 3만원 할인 Google Home Mini 스피커 포함! 인공지능 패키지 할인가 169,000원 쿠폰받고 구매하기

오직 회원님께만 보이는 혜택 이므로 외부 유출에 유의 부탁드립니다.[소진 시 종료]

닫기
기존 시원스쿨 수강생이세요? 가장 저렴하게 Google Home Mini 스피커를 가질 수 있는 방법! 리얼트레이닝 1년 수강권 + Google Home Mini 스피커&YouTube Premium 6개월 추가 증정! 정가 356,300원 할인가 100,000원 구매하기 맥스 1년 수강권 + Google Home Mini 스피커&YouTube Premium 6개월 추가 증정! 정가 227,300원 할인가 100,000원 구매하기 20분 표현영어 1년 수강권 + Google Home Mini 스피커&YouTube Premium 6개월 추가 증정! 정가 251,300원 할인가 100,000원 구매하기 Google Home Mini 스피커 포함 인공지능 패키지 정가 199,000원 할인가 169,000원 구폰받고 구매하기

오직 회원님께만 보이는 혜택 이므로 외부 유출에 유의 부탁드립니다.[소진 시 종료]

닫기
[사이트 점검 예정 안내] 항상 시원스쿨을 이용해주시는 여러분께 감사의 말씀을 드립니다. 보다 나은 서비스 제공을 위해 사이트 점검이 예정되어 있습니다. 해당 시간에는 사이트 접속이 원활하지 않은 점 양해 부탁드립니다.
 • 점검 일시 2019년 4월 13일(토)
  오전 01:00 ~ 08:00 (약 7시간)
 • 점검 범위 인터넷 연결을 사용하는
  시원스쿨의 모든 서비스
닫기

쿠폰

닫기

공유하기

닫기

댓글

닫기

등록된 댓글이 없습니다.

수정하기 삭제하기